DECYBELEK

Stowarzyszenie Rodziców, Terapeutów i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu

1 %

FaniMani

 

Gościmy

Odwiedza nas 66 gości oraz 0 użytkowników.

Numer rachunku Stowarzyszenia "Decybelek": mBank 14 1140 2004 0000 3302 7615 7024

Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie Rodziców, Terapeutów i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu „Decybelek” składa zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu wraz z wykonaniem raportu, do projektu pn. „Program Rozwoju Osobowości, Kształcenia i Wychowania Dzieci Niepełnosprawnych"

realizowanego przy wsparciu finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie mowy nr ZZO/000070/10/D zawartej w dniu 20 grudnia 2013 roku.

Zamawiający:

Stowarzyszenie Rodziców, Terapeutów i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu „Decybelek”, 15-868 Białystok, ul. Kozłowa 25, NIP: 5423192630

Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu „Program Rozwoju Osobowości, Kształcenia i Wychowania Dzieci Niepełnosprawnych".

Zakres audytu obejmuje trzeci okres finansowania projektu, tj. 1 kwietnia 2016r. do 31 marca 2017 r.

Zgodnie z wytycznymi PFRON audyt musi być przeprowadzony w ostatnim miesiącu danego okresu dofinansowania projektu.

Celem audytu zewnętrznego jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że koszty poniesione w ramach realizacji zadania są kwalifikowalne, zadanie jest realizowane zgodnie z przepisami prawa, z wnioskiem i umową oraz wydanie opinii w tym zakresie.

Audyt zostanie przeprowadzony w biurze rachunkowym rozliczającym projekt (Biuro Rachunkowe Chazbijewicz Róża, Rachman, ul. Stoczni Gdańskiej 76, 15-571 Białystok)

Informacje o projekcie:

Celem projektu jest przygotowanie dzieci niepełnosprawnych do samodzielnego funkcjonowania w środowisku pełnosprawnych rówieśników. Podniesienie ich poziomu poczucia własnej wartości, wyrobienie w nich społecznie akceptowanych zachowań oraz rozwinięcie tych cech, które w okresie nauki decydują o ukształtowaniu aktywnej, otwartej i tolerancyjnej postawy oraz o właściwym przygotowaniu do funkcjonowania w społeczności.

Projekt 3-letni, realizowany w terminie 1 stycznia 2014 – 31 marca 2017 r.

Trzeci okres realizacji projektu (podlegający audytowi): 1 kwiecień 2016 – 31 marca 2017 r.

Wartość projektu (trzeci okres): 250 065,00 zł (dwieście pięćdziesiąt sześćdziesiąt pięć  złotych 00/100)

Wartość dofinansowania: 235 665,00 zł (dwieście trzydzieści pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć złotych 00/100)

Wartość wkładu własnego: 14 400,00 zł (czternaście tysięcy czterysta złotych 00/100)

Zakres zamówienia obejmuje:

1) przeprowadzenie audytu i przygotowanie Raportu z audytu, zgodnie z wytycznymi PFRON, a także innymi obowiązującymi przepisami i zasadami,

2) przygotowanie trzech egzemplarzy papierowych Raportu z audytu, oraz przekazanie go zamawiającemu również w wersji elektronicznej.

Oferta powinna określić cenę brutto oraz możliwy termin przeprowadzenia audytu.

Wykonawca przeprowadza audyt zewnętrzny projektu i opracowuje raport z audytu zgodnie
z wytycznymi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zamieszczonymi:

http://www.pfron.org.pl/pl/zadania-zlecane-konkurs/2245,Wytyczne-dotyczace-audytu-zewnetrznego-zadanprojektow-finansowanych-w-czesci-lub.html

Termin wykonania zamówienia:

Wykonawca przeprowadzi audyt i przygotuje raport z audytu pomiędzy 10.03.2017 r. a 25.03.2017 r.

Warunki jakie musi spełniać ubiegający się o udzielenie zamówienia Wykonawca:

Wykonawcą może być podmiot, który posiada niezbędne doświadczenie oraz dysponuje osobami o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu w zakresie przeprowadzania audytu.

Przez podmiot o niezbędnym doświadczeniu należy rozumieć podmiot:

 • dysponujący osobami o udokumentowanych kwalifikacjach,
 • posiadający udokumentowane doświadczenie w zakresie audytowania zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych (przynajmniej 3 zadania/projekty),
 • posiadający udokumentowane doświadczenie związane z badaniem prawidłowości wykorzystania środków publicznych,
 • posiadający udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego i/lub audytu wewnętrznego.

Przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w zakresie przeprowadzania audytu należy rozumieć osoby spełniające warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

Podmiot ubiegający się o przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu zobligowany jest do złożenia:

 • wykazu wykonanych audytów zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych wraz z terminem ich wykonania,
 • wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia,
 • potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uprawniające do przeprowadzenia zadania audytowego.

Skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu powinien być co najmniej dwuosobowy. W skład zespołu powinna wchodzić co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta. 

Osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego powinny spełniać wymóg bezstronności i niezależności od badanego Wnioskodawcy. Bezstronność i niezależność nie jest zachowana, jeżeli osoba lub podmiot przeprowadzający audyt zewnętrzny:

 • posiada udziały, akcje lub inne tytuły własności w Jednostce audytowanej lub w jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej, w której ma wykonać usługę dotyczącą audytu zewnętrznego projektu,
 • jest lub był w ciągu ostatnich 3 lat przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem Jednostki audytowanej albo jednostki z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej,
 • osiągnął, chociażby w jednym roku w ciągu ostatnich 5 lat, co najmniej 50% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz Jednostki audytowanej, jednostki wobec niej dominującej lub jednostek z nią stowarzyszonych, jednostek od niej zależnych lub współzależnych – nie dotyczy to pierwszego roku działalności podmiotu przeprowadzającego audyt,
 • w ciągu ostatnich 3 lat uczestniczył w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu zewnętrznego,
 • jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia lub jest związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych Jednostki audytowanej albo zatrudnia przy prowadzeniu audytu takie osoby,
 • jest lub był zaangażowany w planowanie, realizację, zarządzanie projektem, który następnie audytuje,
 • z innych powodów nie spełnia warunków bezstronności i niezależności.

Osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego powinny spełniać również wymóg bezstronności i niezależności od PFRON. Poprzez spełnienie warunku bezstronności i niezależności rozumie się przede wszystkim nie pozostawanie w stosunku pracy z PFRON osób wykonujących audyt zewnętrzny.

Osoby przeprowadzające audyt zewnętrzny składają pisemne oświadczenie o bezstronności i niezależności.

Elementy, które musi zawierać raport z audytu:

Raport/sprawozdanie z audytu zewnętrznego powinien zawierać w szczególności następujące elementy:

 • datę sporządzenia raportu/sprawozdania,
 • nazwę i adres podmiotu realizującego projekt,
 • nazwę podmiotu przeprowadzającego audyt zewnętrzny,
 • nazwę audytowanego projektu, numer i datę umowy, która dotyczy audytowanego projektu,
 • całkowitą wartość projektu w tym całkowitą wartość kosztów kwalifikowalnych, kwotę dofinansowania,
 • termin realizacji projektu oraz zwięzły opis audytowanego projektu,
 • imiona i nazwiska audytorów uczestniczących w audycie oraz numer imiennego upoważnienia do przeprowadzenia audytu zewnętrznego,
 • termin przeprowadzenia audytu zewnętrznego,
 • okres objęty audytem zewnętrznym,
 • cel audytu zewnętrznego,
 • zakres przedmiotowy audytu zewnętrznego, w tym dokumenty (rodzaj, numer, itp.), które zostały poddane badaniu,
 • podjęte działania i zastosowane techniki audytu zewnętrznego,
 • informacja czy badanie audytowe zostało przeprowadzone na podstawie wszystkich dokumentów, czy też na próbie dokumentów oraz informacja o sposobie doboru próby do zadania audytowego,
 • ustalenia stanu faktycznego,
 • wskazanie stwierdzonych problemów w trakcie realizacji zadania/projektu wraz ze wskazaniem ich wagi,
 • określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień,
 • uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień, ewentualne rekomendacje,
 • podpisy audytorów sporządzających raport/sprawozdanie,
 • Wszystkie strony raportu/sprawozdania z przeprowadzonego audytu powinny być ponumerowane i parafowane przez audytora zewnętrznego.

Kryteria wyboru:

 • najniższa cena brutto – 100 % (Cena zaproponowana i ustalona w ofercie jest ceną brutto, zawierającą obowiązujący podatek VAT i musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena ofertowa podana przez wykonawcę obowiązuje przez okres ważności umowy i nie podlega waloryzacji. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w PLN.
 • kryterium dostępności /możliwość bezpośredniego, osobistego kontaktu z audytorem/

Warunki płatności

Na podstawie faktury, płatnej w terminie 30 dni od dnia wystawienia, przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze.

Faktura zostanie wystawiona przez wykonawcę po przyjęciu przez Zamawiającego raportu końcowego z audytu projektu wraz z opinią w zakresie przeprowadzonego audytu projektu i jej uzasadnieniem.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Prosimy o przesłanie oferty e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożenie osobiście w biurze Zamawiającego: Białystok, ul. Kozłowa 25,  do 7 marca 2017 r. do godziny 12.00

Osoba upoważniona do kontaktów:

Róża Chazbijewicz – księgowa, tel. 790242781

Załączniki:

Pdf:

 1. Formularz ofertowy
 2. Oświadczenie o bezstronności i niezależności
 3. Wykaz osób wykonujących zamówienie
 4. Wykaz usług
 5. Umowa na przeprowadzenie audytu zewnętrznego

Doc:

 1. Formularz ofertowy
 2. Oświadczenie o bezstronności i niezależności
 3. Wykaz osób wykonujących zamówienie
 4. Wykaz usług
 5. Umowa na przeprowadzenie audytu zewnętrznego

Z poważaniem,

Katarzyna Dmuchowska

Prezes Stowarzyszenia
Rodziców, Terapeutów i Przyjaciół
Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu „Decybelek”

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie "Decybelek" 
15-868 Białystok, ul. Kozłowa 25
tel. 600 371 001
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
                                                 
 Zadania realizowane z budżetu państwa
lub państwowych funduszy celowych